คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางสาวถมยา สุวรรณประทุม


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวถมยา สุวรรณประทุม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย 1. นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์ 2. นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง